Partiler vadedursun, AYM taşeronluğa onay verdi

Tüm partiler, seçimlerde taşeron işçiliği kaldırma sözü verirken, AYM’nin taşeronluğa onay verdiği ortaya çıktı.
Partiler vadedursun, AYM taşeronluğa onay verdi

Seçimlerden önce tüm siyasi partiler kamuda taşeron uygulamasına son vereceklerini vaat etmişti. Ancak AYM’nin taşeron işçi uygulamasına 17 haziran tarihli kararıyla onay verdiği ortaya çıktı. Taraf gazetesinin haberine göre Afşin İş Mahkemesi’nin elektrik üretim iletim ve dağıtım faaliyetlerinde uygulamasına ‘anayasaya aykırı-sosyal devlette olmaz’ diyerek itirazını reddeden AYM, gerekçelerini de jet hızıyla açıkladı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yer alan ve AYM’nin iptal istemini kabul etmediği madde şu düzenlemeyi içeriyor: ‘Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım faaliyeti gösteren kamu tüzel kişileri gerekli hallerde üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletilmesi ve bakım onarım işlerini tabi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde hizmet alınması yoluyla yaptırabilirler” ;

İŞ MAHKEMESİ, OLMAZ DEMİŞTİ

Afşin İş Mahkemesi, elektrikte taşeron uygulamasına kaynaklık eden bu düzenlemeye şu gerekçelerle iptal istemişti: “Düzenleme; anayasanın sosyal devlet, ücrette adaletin sağlanması ve çalışma şartları ve dinlenme hakkı başlıklı maddelerine aykırıdır. İşçiler aynı işi yaptığı halde farklı ücretler alıyor. İşverenin asıl işe dahil olsa dahi işin bir kısmını ihale yoluyla alt işverenlere vermesi, taşeron şirket işçilerinin ücretlerinin düşük olmasına, haklarını alamamasına aynı işi yapan işçiler arasında ücret adaletinin sağlanamamasına sebep olmuş ise hukuka aykırılık bahsi geçen düzenleme ile meşrulaştırılamaz. Sosyal devlet ilkesi ışığında anayasada sosyal ve ekonomik hakların en büyük koruyucusu devletin kendi tüzel kişiliği olmalıdır.Buna rağmen ilgili kanun maddesi asıl işe dahil olan işin hizmet alımı yoluyla alt işverenlere devredilebileceğini öngören EPK’nın ilgili maddesi anayasanın ilgili maddelerine özüne ve ruhuna aykırıdır…”

TAŞERONA ONAY-SİYASİLERE NANİK

AYM’nin bu iptali istemini 17 Haziran’da reddettiği dün yayımlanan gerekçe ile ortaya çıktı. AYM’nin kamuda taşeron uygulamasına onay gerekçeleri dikkat çekici. Seçimlerden önce tüm siyasi partilerin kaldırmayı vaat ettikleri taşeron uygulamasına onay veren AYM’nin gerekçeleri şöyle oldu: “Anayasa 128. maddeye göre kamu hukuku kuralları uyarınca yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevlerden asli ve sürekli nitelik taşıyanların memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunludur… Ancak, bu hizmet ve faaliyetlerden özel yönetim biçimiyle gerçekleştirilmeye elverişli bulunanların, tüm sorumluluk ilgili idare üzerinde kalmak kaydıyla, onun sürekli gözetimi vedenetimi altında belli usullerle özel müteşebbislere yaptırabilmesi olanaklıdır. İtiraz konusu kuralın gerekçesinde yer verilen amacın kamu yararını sağlamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle kuralda kuralda hukuk devleti ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Somut düzenlemenin belirtilen amacı etkin biçimde gerçekleştirmeye elverişli olup olmadığı yönündeki değerlendirme ise anayasallık denetiminin sınırları dışındadır. Kuralda ifade edilen tesislerdeki işletme ve bakım onarım işleri anayasa 128.maddesinde öngörülen asli ve sürekli bir görev sayılamayacağından devletin söz konusu hizmetleri bizzat ifade etmesi mutlak olmayıp, bu hizmetleri özel kişiler marifetiyle gördürmesi de mümkündür. Bu nedenle devletin KİT’ler ile diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle odluları kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerden olmadığı açılan olan bir görevin hizmet alınması yoluyla yaptırılabilmesinde anayasaya aykırı yön bulunmamaktadır.

Ayrıca her ne kadar başvurucu mahkeme kararında hizmet alımı yöntemiyle söz konusu tesislerde çalışan işçilerin nitelikle ve sosyal haklarıyla ilgili uygulamadaki sıkıntılar ifade edilmiş ise de kural doğrudan bu yöntemle istihdam edilen işçilere yönelik bir düzenleme olmayıp, 4857 sayılı İş kanunu hükümleri bu işçiler bakamından geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla bu husus yerindelik denetimine ilişkin olup anayasallık denetiminin kapsamı dışındadır.”

Yorumlar